Skip-To-Main

Thông tin tàu thủy

Tàu All Star

Tuyến đường: cảng Magong ↔ cảng Budai
Điện thoại liên lạc:

 • Quầy bán vé cảng Budai T.P Chiayi:+886-5-3470948
 • quầy bán vé Magong:+886-6-9269721
 • Website

Tàu Jin-yi-zhi-xing (Today Star)

Tuyến đường: cảng Magong ↔ cảng Budai
Điện thoại liên lạc:

 • Quầy bán vé cảng Budai T.P Chiayi:+886-5-3476210
 • quầy bán vé Magong:+886-6-9260666

Tàu KAI SHIUAN số 3, KAI SHIUAN số 6

Tuyến đường: cảng Magong ↔ cảng Budai
Điện thoại liên lạc:

 • Quầy bán vé cảng Budai T.P Chiayi:+886-5-3471886
 • quầy bán vé Magong:+886-6-9277995

Tàu Pescadores

Tuyến đường: cảng Budai ↔ Qimei ↔ cảng Magong ↔ cảng Budai
Telepon kontak:

 • Điện thoại liên lạc: Quầy bán vé cảng Budai T.P Chiayi:+886-5-3472366
 • quầy bán vé Magong:+886-6-9268199
 • Website

Tàu Tai-ji-zhi-xing (Taiji star)

Tuyến đường: cảng Budai ↔ cảng Magong
Điện thoại liên lạc:

 • Quầy bán vé cảng Budai T.P Chiayi:+886-5-3475509
 • quầy bán vé Magong:+886-6-9261125

Tàu chở khách hãng Nan-hai-zhi-xing (Nanhai Star) nối tuyến tới Cao Hùng

Tuyến đườngMagong -Wangan - Qimei - Kaohsiung
Điện thoại liên lạc điện thoại phòng chờ tàu:+886-6-9268897
phòng vận hành tàu xe ở Magong:+886-6-9213822#102、103
quầy bán vé Wang-an:+886-928703018、+886-6-9991965
quầy bán vé Qimei:+886-937392241
quầy bán vé Kaohsiung:+886-921295349
Open
Top