Skip-To-Main

Thông tin chuyến bay

Tuyến bayUni AirMandarin AirlinesDaily Air
Taipei ↔ Penghu  
Taichung ↔ Penghu  
Tainan ↔ Penghu    
Kaohsiung ↔ Penghu  ●  
Chiayi ↔ Penghu    
Kinmen ↔ Penghu
Qimei ↔ Kaohsiung    
Qimei ↔ Penghu    
Wang’an ↔ Kaohsiung    
Thông tinUni AirMandarin AirlinesDaily Air
đường dây điện thoại đặt chỗ +886-62-25086999 +886-62-4128008 +886-67-8014711
điện thoại quầy thông tin tại Penghu +886-66-9228986 +886-66-9228692 +886-66-9228692
trạm vận chuyển hàng hóa Penghu +886-6-9228965 +886-66-9228695 +886-66-9228695
Ga hàng khôngTeleponWebsite
Ga hàng không Songshan +886-2-87703460 www.tsa.gov.tw
Ga hàng không Taichung +886-26155000 www.tca.gov.tw
Ga hàng không Chiayi +886-5-2867886 www.cya.gov.tw
Ga hàng không Tainan +886-6-2601016 www.tna.gov.tw
Ga hàng không Kaohsiung +886-7-8057630 www.kia.gov.tw
Ga hàng không Penghu +886-6-9228188 www.mkport.gov.tw/English/Main/index.aspx
Ga hàng không Kinmen +886-82-322381
+886-82-313694
www.kma.gov.tw
Open
Top